Metodolojimiz

Tüm açık alan - outdoor ve indoor deneyimsel öğrenme programlarımız, yapıcı ve güvenli bir ortamda eğlenerek öğrenmenin hedef alındığı, yaşayarak öğrenme “experimental learning” yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Uyguladığımız yöntem, katılımcılara salt teori aktarmak yerine, kişisel deneyim kazandırarak duygu ve düşünce kavrayışı oluşturmak, algı farklılığı ve kazandırılması hedeflenen alanlarda farkındalık yaratmak, kurumların tercih ettikleri profile uygun nitelik beceri ve değerler oluşturmak için kullanılır. Bireye sadece zeka ve mantıksal açıdan yaklaşan klasik yöntem yerine, bireyi duyguları, sezgisi, ruhu ve bedeniyle bütünsel olarak ele alır. Eğlencenin öğrenmedeki etkinliği göz önünde bulundurularak eğitim planlaması içinde öğrenmeyi destekleyen bir araç olarak kullanılır.

Eğitimin hedefleri doğrultusunda, takım ve takım üyelerinin rolleri, iletişim, yaratıcılık, problem çözme, liderlik gibi envanter ve ölçekler kullanılarak, katılımcılara profesyonel örgütsel davranış uzmanları tarafından geri bildirim verilir ve bireylerin kendi güçleri ile ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır.

Kazanımlar

  • Değerler ve takımın davranış biçimleri arasındaki hassas bağı görebilmek,
  • Kurumun tüm birimlerine hitap eden bir sinerji yaratılmasına katkıda bulunmak, öğrenilenlerin kurum içinde uygulamaya geçirilebilmesi için stratejiler ve eylem planlamaları gerçekleştirmek,
  • Liderliğin temel unsurlarından olan bilgi, yetenek ve davranışlarda gelişim sağlamak,
  • Bireysel farkındalığın desteklenerek, kurum/kuruluş ya da organizasyon çalışanlarının kendilerini tanımaları konusunda adım atmak,
  • Planlama ve kaynak kullanımında etkinliği arttırmak,
  • Süreç yönetiminde paylaşım ve takım çalışmasının yansımasını hissetmek / yaşamak.